Wyjaśnienie do formularza rekrutacyjnego

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi sposobu wypełnienia Formularza rekrutacyjnego w części Planowany koszt przedsięwzięcia (tabele dot. wydatków) informujemy, że należy uzupełnić to jak poniżej:

W planowanych wydatkach podajemy szacunkowe kwoty BRUTTO wydatków

A. Kwota wnioskowanej dotacji – tutaj należy wpisać kwotę dotacji o jaką Państwo się ubiegać. Dotacja zgodnie z Regulaminem rekrutacji uczestników i Regulaminem przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości jest na pokrycie wydatków NETTO OGÓŁEM, w związku z tym należy w poz. A wpisać kwotę netto
(max. kwota wynosi 27 126,48 PLN)
B. Planowane środki własne (jeśli dotyczy) – należy wpisać kwotę podatku VAT (+ ew. wkład własny dodatkowy). Przy ubieganiu się o max. kwotę dotacji w poz.A kwota podatku VAT (stawka 23%) w poz. B wynosi 6239,09 PLN
C. Razem suma wydatków (suma A+B) – należy wpisać kwotę BRUTTO OGÓŁEM, czyli zsumować kwotę netto dotacji + kwotę podatku VAT. Przy ubieganiu się o max. kwotę dotacji w poz.C należy wpisać 33 365,57 PLN.

Suma pojedynczych wydatków w kwotach brutto powinna być taka sama jak kwota wpisana w poz. C