NABÓR BIZNESPLANÓW


Szanowni Państwo,

informujemy iż od 02.09.2019 r. do 13.09.2019 r. do godziny 15.00 będziemy przyjmować dokumenty niezbędne do ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dokumenty te obejmują:

  • Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie bezzwrotnego finansowego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości – nowy wzór wysłany do Państwa – 2 egzemplarze
  • Załącznik nr 2 Wzór biznesplanu wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym – nowy wzór wysłany do Państwa – 2 egzemplarze
  • Załącznik nr 4 Wniosek o przyznanie pomostowego wsparcia finansowego – nowy wzór wysłany do Państwa – 2 egzemplarze
  • Pozwolenia/koncesje (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) jeśli z uwagi na specyfikę planowanej działalności gospodarczej są niezbędne (jeśli dotyczy) – 2 komplety
  • Dokumenty uzasadniające ceny maszyn, urządzeń, oprogramowania, towarów, prac remontowych planowanych do sfinansowania ze środków dotacji inwestycyjnej (np. oferty, wydruki ze stron internetowych, faktury pro forma, kosztorysy prac remontowych)

Biznesplany wraz z załącznikami można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem na adres Biura projektu: 20-148 Lublin, ul. Związkowa 4, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00