HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

POSZCZEGÓLNE ETAPY DZIAŁAŃ W PROJEKCIE PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1.REKRUTACJA – KWALIFIKACJA DO PROJEKTU

W pierwszej kolejności będą opracowane dokumenty rekrutacyjne, które po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą zostaną opublikowane dla Kandydatów/tek do projektu. Zostanie wyznaczony termin 10 dniowy na przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych, o czym chętni zostaną poinformowani na 10 dni przed rozpoczęciem naboru. W zależności od przebiegu rekrutacji nabór może zostać przedłużony lub skrócony, o czym Beneficjent poinformuje na stronie projektu. Po zakończeniu naboru rozpocznie się I etap rekrutacji – ocena formalna i merytoryczna zgłoszeń. Następnie powstanie wstępna lista Kandydatów/tek do projektu, które zostaną zaproszone do II etapu rekrutacji – spotkania z doradcą zawodowym. Po zakończeniu oceny zostaną opublikowane listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista osób rezerwowych.

Planowany termin realizacji rekrutacji to: kwiecień – czerwiec 2019.

2.DORADZTWO GRUPOWE I INDYWIDUALNE DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Osoby zakwalifikowane do projektu rozpoczną doradztwo grupowe i indywidualne, w trakcie którego poznają praktyczne aspekty pisania i konstrukcji biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego, w tym omówienie m.in.: wydatków planowanych do poniesienia w ramach planowanej działalności gospodarczej bez podatku VAT, planu marketingowego, operacji finansowych, zagadnień z prawa cywilnego związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto doradztwo odpowiadać będzie indywidualnym potrzebom Uczestników/czek Projektu, przewidziane są także konsultacje tematyczne, jak i indywidualna pomoc ad hoc. Zajęcia będą prowadzone w grupach około 10 osobowych w wymiarze 10 godz. zegarowych i jako spotkania indywidualne z uwzględnieniem możliwości organizacyjno-logistycznych poszczególnych Uczestników/czek projektu w wymiarze 10 godz.zegarowych.

Planowany termin realizacji doradztwa to: czerwiec – sierpień 2019

3.SZKOLENIA ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Uczestnicy/czki projektu odbędą szkolenia z zakresu ABC Przedsiębiorczości, które będą prowadzone w formie grupowych zajęć z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Program szkolenia obejmuje m.in. poniższe zagadnienia tematyczne: prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie, podstawy marketingu, prawo pracy, prawo podatkowe, praktyczną wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych, przepisy BHP w przedsiębiorstwie, prawo handlowe, zagadnienia z prawa cywilnego związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zagadnienia związanie z RODO, wdrażanie i obsługa komputerowych programów użytkowych np. do wystawiania faktur, prowadzenia księgowości, rozliczania z ZUS i US, kwestie związane z poprawą rentowności poprzez poszukiwanie nowych profili działalności i rynków zbytu, inne związane z przygotowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Zajęcia będą prowadzone w grupach około 10 osobowych w wymiarze 40 godz.lek.

Planowany termin realizacji szkoleń to: lipiec – sierpień 2019

4.ZŁOŻENIE I OCENA BIZNESPLANÓW, WYBÓR 40 OSÓB DO OTRZYMANIA DOTACJI

Po zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego Uczestnicy/czki projektu w wyznaczonym terminie złożoną biznesplany wraz z załącznikami. Biznesplany będą przyjmowane przez min. 10 dni kalendarzowych. Następnie Komisja Oceny Biznesplanów w terminie do 21 dni kalendarzowych będzie oceniała biznesplany i wyłoni listę 40, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i które będą rekomendowane do otrzymania dofinansowania. Po zakończeniu procedury odwoławczej powstanie ostateczna lista rankingowa osób, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe.

Planowany termin realizacji działania to: sierpień – wrzesień 2019

5.REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, PODPISANIE UMÓW O DOFINANSOWANIE I WYPŁATA DOTACJI

Osoby, które zostały wybrane do otrzymania dotacji zostaną poinformowane o terminie, w jakim należy założyć działalność gospodarczą, następnie zarejestrują się jako przedsiębiorcy i dopełnią formalności związanych z podpisaniem umowy. W wyznaczonym terminie nastąpi podpisywanie umów wraz ze składaniem zabezpieczenia do umowy (weksel+deklaracja wekslowa oraz poręczenie osoby fizycznej). Po podpisaniu umowy i wypełnieniu obowiązków z nią związanych nastąpi wypłata dotacji oraz 1 transzy wsparcia pomostowego. Kwota dotacji wynosi do 27 126,48 PLN. Kwota miesięcznego wsparcia pomostowego finansowego wynosi 1050 PLN.

Planowany termin realizacji działania to: wrzesień – październik 2019

6. 12-MIESIĘCZNY MONITORING 40 NOWYCH FIRM I WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE I NIEFINANSOWE

Po założeniu działalności wszyscy Uczestnicy/czki projektu będą podlegać monitoringowi prowadzonemu przez Beneficjenta, w tym odbędę się 2 wizyty kontrolno-monitoringowe. W trakcie pierwszego roku działalności Uczestnicy/czki projektu będą otrzymywać co miesiąc wsparcie pomostowe finansowe w łącznej kwocie 12 600 PLN. Ponadto w tych pierwszych 12 miesiącach będą korzystały ze wsparcia doradczego, którego harmonogram będzie ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb, średnio 10 godz. zeg/osoba.

Planowany termin realizacji działań to: październik 2019 – październik 2020

Skip to content