DOKUMENTY DO POBRANIA

I CZĘŚĆ DOKUMENTÓW – REKRUTACJA – KWALIFIKACJA DO PROJEKTU:

Regulamin rekrutacji uczestnikówpdf

 • załącznik nr 1 – NOWY – Formularz rekrutacyjny – pdf / doc
 • załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów – pdf
 • załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych – pdf
 • załącznik nr 4 – Karta oceny I etap rekrutacji – pdf
 • załącznik nr 5 – Karta oceny II etap rekrutacji – pdf
 • załącznik nr 6 – Odwołanie od oceny formularza rekrutacyjnego – pdf / doc
 • załącznik nr 7 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie – pdf

II CZĘŚĆ DOKUMENTÓW – SKŁADANIE I OCENA BIZNESPLANÓW:

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczościpdf

 • załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie bezzwrotnego finansowego wsparcia – pdf / doc
 • załącznik nr 2 – Wzór biznesplanu – doc
 • załącznik nr 3 – Minimalny zakres wymagań dotyczących oceny biznesplanu – pdf
 • załącznik nr 4 – Wniosek o przyznanie pomostowego wsparcia finansowego – pdf / doc
 • załącznik nr 5 – Karta oceny biznesplanu – pdf
 • załącznik nr 6 – Karta oceny wsparcia pomostowego – pdf
 • załącznik nr 7 – Odwołanie od oceny biznesplanu – pdf / doc

III CZĘŚĆ DOKUMENTÓW – PODPISYWANIE UMÓW O DOFINANSOWANIE:

Wzór Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem pdf

 • weksel in blanco – pdf
 • deklaracja wekslowa – pdf
 • załącznik nr 1 – Oświadczenie o niekorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł – pdf
 • załącznik nr 2 – Oświadczenie o niekwalifikowalności VAT – pdf
 • załącznik nr 3 – Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis – pdf / doc
 • załącznik nr 4 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – pdf
 • załącznik nr 5 – Harmonogram wypłaty pomostowego wsparcia finansowego – pdf
 • oświadczenie zgoda małżonka Uczestnika projektu na wniesienie zabezpieczenia – pdf
 • oświadczenie zgoda małżonka Poręczyciela na złożenie poręczenia – pdf
 • oświadczenie Uczestnika projektu o nieposiadaniu długów – pdf
 • oświadczenie Poręczyciela o nieposiadaniu długów – pdf
Skip to content