Szansa na własny biznes

Szansa na własny biznes

O PROJEKCIE

Projekt „Szansa na własny biznes” jest realizowany w ramach 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2019 r. do 30.11.2020 r.

Beneficjentem projektu jest Netrix Group Sp. z o.o. z siedzibą 20-148 Lublin, ul. Związkowa 26 KRS: 0000336026, NIP: 9462589606, REGON: 060528378

Umowa o dofinansowanie projektu nr 124/RPLU.09.06.00-06-001/18-00 zawarta z Województwem Lubelskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Lubelskiego.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu przedsiębiorczości na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) poprzez założenie i funkcjonowanie 40 działalności gospodarczych przez 40 os. (22K/18M) oraz powstanie min. 45 nowych miejsc pracy, w tym w sektorze białej lub srebrnej lub zielonej gospodarki do 30.11.2020 r. poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie: szkoleń i doradztwa, bezzwrotnych dotacji, wsparcia pomost.(finansowego i doradczego).

Cel główny projektu przyczyni się do realizacji celów RPO WL 2014-2020 w tym Pi 8iii., gdyż w ramach projektu zostanie założonych 40 mikroprzedsiębiorstw oraz powstanie 45 nowych miejsc pracy, co przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, zmniejszenia bezrobocia i wzrostu aktywności mieszkańców ww. obszaru.

Wsparcie w ramach projektu

W ramach projektu Uczestnicy/czki projektu otrzymają:

 • grupowe i indywidualne wsparcie doradcze w zakresie tworzenia biznesplanów – 10 godz. zegarowych zajęcia grupowe i 10 godz. zegarowych spotkania indywidualne
 • wsparcie szkoleniowe – szkolenia ABC Przedsiębiorczości (szkolenie trwa 40 godz.lek./grupa)
 • bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości ok. 27 tys. pln BRUTTO na pokrycie wydatków w kwotach NETTO. Podatek Vat uczestnik projektu pokrywa ze środków własnych.
 • wsparcie pomostowe finansowe na pokrycie wydatków w kwotach NETTO (przez pierwszych 12 m-cy od założenia działalności gospodarczej w wysokości 1050 pln/m-c BRUTTO). Podatek Vat uczestnik projektu pokrywa ze środków własnych.
 • wsparcie pomostowe niefinansowe (indywidualne spotkania z doradcą biznesowym w wymiarze ok. 10 godz. zeg/1 os., celem jest pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów/wątpliwości dotyczących prowadzenia działalności oraz wydatkowania środków)
 • zwroty kosztów dojazdu na wsparcie szkoleniowo-doradcze przed założeniem działalności gospodarczej
 • serwis kawowy podczas wsparcia szkoleniowo-doradczego przed założeniem działalności gospodarczej

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych (według Kodeksu Cywilnego) na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Lubelski Obszar Funkcjonalny obejmuje gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka

Kryteria obowiązkowe dla Uczestników/czek projektu:

 • wiek 30 lat i więcej
 • zamieszkanie na terenie jednej z gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • pozostawanie bez pracy lub osoby ubogie pracujące
 • nie prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu

Kryteria premiowane (nieobowiązkowe) dla Uczestników/czek projektu:

 • kobiety
 • posiadanie statusu osoby odchodzącej z rolnictwa
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności
 • wiek powyżej 50 roku życia
 • posiadanie statusu osoby długotrwale bezrobotnej
 • posiadanie niskich kwalifikacji
 • zamieszkanie na terenach wiejskich
 • zobowiązanie do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego
 • zobowiązanie do utworzenia działalności gospodarczej należącą do sektora białej/srebrnej/zielonej gospodarki
 • zobowiązanie utworzenia dodatkowego miejsca pracy w terminie 12 miesięcy od zarejestrowania działalności gospodarczej, tj. zatrudnienie pracownika w oparciu o przepisy kodeksu pracy w wymiarze minimum ½ etatu na okres min. 3 m-cy
 • zobowiązanie utworzenia dodatkowego miejsca pracy w sektorze białej/srebrnej/zielonej gospodarki w terminie 12 miesięcy od zarejestrowania działalności gospodarczej, tj. zatrudnienie pracownika w oparciu o przepisy kodeksu pracy w wymiarze minimum ½ etatu na okres min. 3 m-cy
 • zobowiązanie do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie obszarów objętych rewitalizacją: Jabłonna, Niedrzwica Duża, Spiczyn
 • zobowiązanie do prowadzenia działalności gospodarczej na terenach gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o niskim rozwoju przedsiębiorczości, tj. Nałęczów, Spiczyn, Konopnica, Jastków, Jabłonna, miasto LubartówSkip to content